ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nasza firma świadczy także usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Do zakresu naszych działań należy reprezentowanie właścicieli we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością, planowanie, realizowanie i nadzorowanie nieruchomości oraz bieżąca ocena stanu technicznego lokali. Dewizą naszej firmy jest utrzymanie wysokiej wartości obiektów nam powierzonych i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa właścicielom lokali, wchodzących w skład Wspólnoty Mieszkaniowej.

Administracja

Obsługa prawna

Finanse i rozliczenia

Obsługa administracyjna

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej, czyli wszelkie formalności związane z zawiązaniem się nowej Wspólnoty, tj. nadanie numerów NIP i REGON, założenie rachunku bankowego,
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Zarządcy
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • nadzór i bieżąca kontrola nad stanem technicznym nieruchomości,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji dla nieruchomości,
 • współtworzenie budżetu w zakresie konserwacji i napraw, tj. analiza i kontrola finansowa kosztów w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii i przeglądów technicznych,
 • przygotowywanie pism, ogłoszeń, ofert i zawiadomień,
 • dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów,
 • bieżący kontakt z mieszkańcami – telefoniczny (w przypadku zgłaszania awarii 24h/7), mailowy, osobisty,
 • organizacja zebrań Wspólnoty i ich prowadzenie (przygotowanie materiałów, organizacja miejsca zebrania, powiadomienie lokatorów, przygotowanie niezbędnych uchwał, archiwizacja dokumentów),
 • wykonywanie uchwał podjętych na zebraniu,
 • bieżące rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez właścicieli lokali,
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • sporządzenie regulaminów oraz instrukcji obsługi lokalu,
 • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
 • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach Zarządcy, tj. udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością oraz o rozliczeniach,
 • dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, kontrolowanie jakości usług w zakresie bieżącego funkcjonowania Wspólnoty,
 • utrzymywanie czystości terenów Wspólnoty,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych nieruchomości wraz z oceną stanu technicznego zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
 • usuwanie pojawiających się awarii.

Obsługa administracyjna

 • analiza dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów (ich ocena, a następnie podjęcie działań optymalizacyjnych),
 • przygotowanie projektów umów na dostawy, roboty i usługi; negocjacje cen,
 • egzekwowanie rękojmi i gwarancji na nieruchomości,
 • prowadzenie windykacji w imieniu Wspólnoty,
 • zastępstwo prawne w ramach postępowań sądowych,
 • zawieranie umów w zakresie całodobowych usług konserwacyjnych,
 • zawieranie polis ubezpieczeniowych.

FINANSE I ROZLICZENIA

 • prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym tworzenie panu przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • rozliczanie bieżących wpłat członków Wspólnoty (prowadzenie analizy terminowości wpłat)
 • przygotowanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • windykacja należności,
 • opłacanie w imieniu Wspólnoty ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych od części wspólnych Wspólnoty.

Zarządzanie nieruchomościami jest procesem wymagającym współpracy z wieloma firmami zewnętrznymi, bowiem to od nich w dużej mierze zależy jakość świadczonych usług. Dlatego też, gdy mamy taką możliwość doboru firm współpracujących dokładamy wszelkich starań, by ich usług były świadczone na jak najwyższym poziomie. To od tego zależy czy we własnym mieszkaniu czujecie się Państwo komfortowo i bezpiecznie.